delimiterdelimiterdelimiterdelimiterdelimiterdelimiter

polaroids

Asylum

Images of the derelict Springfields Asylum, Tooting. Shot on expired vintage Sx-70 Polaroid film through a SX-70 camera.

Image
Image
Image
Image
Image
Image